Contact Us
HEAD OFFICE: RM2201. BULIDING NO.5, HONGWEN SILI, XIAMEN CHINA,
FACTORY ADDRESS:  NEICUO STONE TOWN, XIANG'AN , XIAMEN CITY,FUJIAN,CHINA